[[[ Tso Moriri ]]] อีกหนึ่งมนตร์เสน่ห์แห่ง Leh Ladakh

สวยงาม ยิ่งใหญ่ เยือกเย็น น่าค้นหา ความคุ้มค่าของทริป Leh Ladakh ในครั้งนั้น สำหรับเรา อยู่ที่นี่ >> Tso Moriri <<

[[[อินเดียในตู้เย็น :::: Frozen India]]] Leh Ladakh รู้จักเดี๋ยวรักเอง

ถ้ามีคนถามว่า ห น า ว สุ ด ใ น ชี วิ ต คือที่ไหน อิ น เ ดี ย ก็คือคำตอบ และถ้ามีคนถามว่า ร้ อ น สุ ด ใ น ชี วิ ต คือที่ไหน อิ น เ ดี ย ก็คือคำตอบ