[[[อินเดียในตู้เย็น :::: Frozen India]]] Leh Ladakh รู้จักเดี๋ยวรักเอง

ถ้ามีคนถามว่า ห น า ว สุ ด ใ น ชี วิ ต คือที่ไหน อิ น เ ดี ย ก็คือคำตอบ และถ้ามีคนถามว่า ร้ อ น สุ ด ใ น ชี วิ ต คือที่ไหน อิ น เ ดี ย ก็คือคำตอบ

Read more